Тражење текста у функцијама и ускладиштеним процедурама на сикјул серверу

Била ми је потребна једна таква опција – да могу да нађем текст у функцијама, тригериме и ускладиштеним процедурама на сикјул серверу.

CREATE FUNCTION [dbo].[Find_Text_In_SP]
(
 @String1ToSearch nvarchar(100)
)
returns table 

AS
  
 RETURN
 (
   SELECT Distinct SO.Name, so.type
   FROM sysobjects SO (NOLOCK)
   INNER JOIN syscomments SC (NOLOCK) on SO.Id = SC.ID
   AND NOT(SO.Name LIKE N'MSmerge%')
   AND NOT(SO.name LIKE N'dt_%') 
   AND (not (SO.name in (N'GrantExectoAllProcedures_sp')))
   AND (left(SO.name, 6) <> N'sp_cft')
   AND (left(SO.name, 4) <> N'sel_')
   AND (left(SO.name, 6) <> N'sp_sel')
   AND (left(SO.name, 6) <> N'sp_upd')
   AND (left(SO.name, 6) <> N'sp_ins')
   AND SO.Type IN (N'P',N'FN',N'IF',N'TF',N'TR',N'D')
  WHERE (SC.Text LIKE N'%' + @String1ToSearch+ N'%')
   and NOT(SC.Text LIKE N'%' + @String1ToSearch+ N'-done!%')
 ) 
 

Поделите на:

Поделите на фејсбуку Поделите на линкдин-у Твитујте о овоме на твитеру Одштампајте ову страницу Пошаљите ову страницу мејлом некоме Поделите на вацап-у