- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

По старом обичају, шешир се увек мора скинути пред онима које поштујемо и ценимо. Тако се чинило и онда кад су мушки шешири били врло раскошни, искићени перјем и накинђурени, па се одржало до данас. Жене не скидају шешир приликом поздрављања.

Скидање шешира је европски
обичај. Он је потекао из доба ве-
лике власти краљева, који су
захтевали да у њиховом прису-
ству нико не држи шешир на
глави. Можда је неки краљ не-
кад настрадао од ножа скриве-
ног испод шешира његовог про-
тивника, па су после краљеви
наредили да сви пред њима из-
далека скидају шешир. Једино
је краљ остајао под капом, тј. са
круном на глави. Тако се обичај
скидања шешира одржао и до
данас, у свакодневном опхође-
њу. Источни народи не откри-
вају главу приликом поздрав-
љања, већ се само наклоне.

Зашто се скида шешир при поздрављању?